Minder beesten

Nog meer mest, nog meer vee, provincie Brabant stop ermee!

Brabant is de meest veeimg-4dichte provincie van Nederland. Er zijn veel te veel varkens, kippen, koeien en geiten en de aantallen blijven maar groeien. De gevolgen voor de volksgezondheid, leefbaarheid en milieu zijn ernstig. De enorme veestapel heeft geleid tot een gigantisch mestoverschot. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van onze nu al overbelaste leefomgeving en risico’s voor onze gezondheid. Provinciale Staten nemen vóór de zomer een besluit over een nieuw mestbeleid. Zij kunnen kiezen voor de Brabantse burgers en hun leefomgeving door de groei van de veestapel te stoppen én te voorkomen dat overal in Brabant grote mestfabrieken worden gebouwd. Moedig jij ze aan het juiste te doen door deze petitie te ondertekenen? Deze website is mogelijk gemaakt met een bijdrage van Vereniging Leefmilieu en de Brabantse Milieufederatie.

Wij

bezorgde burgers

constateren

 • dat het leefmilieu in een groot deel van Brabant slecht is door stank en fijnstof van de vee-industrie;
 • dat de volksgezondheid in het geding is door onder andere fijnstof, antibioticaresistente ziektekiemen en levensbedreigende virussen, zoals de Q-koorts heeft aangetoond;
 • dat de biodiversiteit achteruit holt door ammoniakuitstoot van de vee-industrie, overbemesting en eenzijdige productie van gras en maïs voor de veestapel;
 • dat niet de vervuilende vee-industrie maar de burger opdraait voor de rekening van het vervuilen van bodem, water en lucht;
 • dat de Brabantse veestapel maar blijft groeien (inmiddels 36 miljoen dieren op 2,5 miljoen mensen);
 • dat dieren in de vee-industrie vaak onder zeer slechte omstandigheden leven;
 • dat de Brabantse veestapel meer dan 15 miljard kilo mest produceert; daarvan is maar liefst 60 procent mestoverschot;
 • dat in Brabant 10 keer meer vlees wordt geproduceerd dan geconsumeerd; er wordt dus vooral voor de export geproduceerd;
 • dat de vee-industrie met subsidies grootschalige mestfabrieken in Brabant bouwt om de veestapel in stand te kunnen houden en verder te kunnen uitbreiden;

en verzoeken

Provinciale Staten van Noord-Brabant:

 • een onmiddellijke stop in te stellen op de groei van de veestapel in Brabant;
 • geen nieuwe grootschalige mestverwerking toe te staan;
 • de omschakeling naar grondgebonden en diervriendelijke veehouderijen maximaal te stimuleren;
 • maatregelen te treffen om de Brabantse veestapel fors in te krimpen.
 • Meststromengrafiek