Verkiezingen Provinciale Staten: ga stemmen!

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Waarom je zeker moet gaan stemmen? De provincie heeft meer invloed op jouw leefomgeving dan je denkt. Immers, de provincie bepaalt de kaders waarbinnen de gemeenten mogen beslissen, beslist over een standstill voor bepaalde sector, zoals bijvoorbeeld geiten, verleent of weigert zelf de vergunningen voor Lees meer

Lees meer »

Emissiefactoren luchtwassers zijn bijgesteld

Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Schouten hebben de emissiefactoren van combiluchtwassers bijgesteld. Die zijn nu in overeenstemming met de feitelijke rendementen. Combiluchtwassers reduceren geur niet met 70 – 80%, maar slechts met 30 – 35%, zo bleek uit onderzoek. Dit is goed nieuws. Lees verder op de site van max5odeur.

Lees meer »

Stichting Brabants Burgerplatform is opgericht

Op 3 juli hebben Brabantse burgers meer slagkracht gekregen door de oprichting van de Stichting Brabants Burgerplatform. De Stichting is er voor alle Brabanders wier omgeving onder druk staat van de vee-industrie. Voorzitter: Geert Verstegen. Secretaris: Maria Berkers en Penningmeester: Ad van Son. Later dit jaar zal het bestuur aangevuld worden. Brabant is geen eiland; Lees meer

Lees meer »

Nu door naar het warm beleidsbuffet

Anne-Marie Spierings heeft als gedeputeerde van landbouw van de provincie Noord-Brabant een aantal maatregelen in voorbereiding. De Provincie wil daarmee een koerscorrectie binnen de Brabantse veehouderij bewerkstelligen. Het doel is afgebakend als het verbeteren van de omgevingskwaliteit rondom de veehouderijen. Verderop ook een keer concreet benoemd als het beperken van de omvang van de veestapel. Lees meer

Lees meer »

Zachte Heelmeesters

Zienswijze van het Brabants Burgerplatform op de ontwerp omgevingsvisie van de provincie Noord Brabant. Op basis van het ‘voorontwerp van de provinciale omgevingsvisie’, hebben we in onze eerdere reactie “Naar een Brabantse Brandaris”[1],  een aantal voorstellen gedaan om deze visie aan te vullen, aan te scherpen, maar vooral te verduidelijken. We misten in het voorontwerp Lees meer

Lees meer »

Oproep Max5odeur: dien zienswijze in zodat slecht presterende luchtwassers aangepakt worden.

Max5odeur:  Er moet snel een plan van aanpak komen dat een einde maakt aan de overlast die burgers ervaren door falende luchtwassers.  Een herberekening op basis van nieuwe emissiefactoren moet duidelijk maken waar de geurnormen precies worden overschreden. De rijksoverheid dient te voorkomen dat burgers/omwonenden moeten procederen om van onrechtmatige stankhinder verlost te worden. Dit Lees meer

Lees meer »

OPROEP AAN DE OVERHEID: NEEM ONMIDDELLIJK MAATREGELEN

NEEM ONMIDDELLIJK MAATREGELEN OM DE GEZONDHEID EN DE LEEFOMGEVING VAN OMWONENDEN VAN VEEHOUDERIJEN TE BESCHERMEN!  Al eerder  lekte het bericht uit dat de overheid schokkend nieuws over het structureel falen van luchtwassers onder de pet hield tot na de gemeenteraadsverkiezingen.  Gisteren werd het rapport openbaar gemaakt. De regelgeving gaat er van uit dat combiluchtwassers de Lees meer

Lees meer »

Stop ontheffing voor overbemesting

Brabant staat, samen met Noord-Limburg en Gelderland, als een vuurrode vlek op de kaart. Het is het meest veedichte gebied van de wereld. Deze gigantische veestapel zorgt voor ongezonde emissies en veel maatschappelijke overlast. Bovendien produceert al dit vee een enorm mestoverschot. Vijfentwintig jaar gelden trok de Brabantse Milieufederatie (BMF) al aan de bel. “Dit Lees meer

Lees meer »

BIJDRAGE AAN EEN RICHTINGGEVENDE PROVINCIALE VISIE OP DE LEEFOMGEVING

Goed om in het voorontwerp van de visie op de leefomgeving te lezen dat de provincie de kwaliteit van Brabant centraal stelt. We zijn gelukkig dat als uitgangspunt gekozen wordt dat we samen moeten zorgen dat we die kwaliteit van Brabant vast willen houden en door kunnen geven aan de generaties na ons. We vragen Lees meer

Lees meer »

Stankoverlast wordt onderdeel van integrale verduurzaming

Max 5 Odeur bericht: Stankoverlast wordt onderdeel van een integrale verduurzamingsaanpak van de veehouderij. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) kondigde tijdens overleg met de kamer aan dat drie ministers zich hiermee gaan bemoeien. Lees verder op de site van Max 5 Odeur.

Lees meer »

Minder beesten

Brabant is de meest vee-dichte provincie van Nederland. Er zijn veel te veel varkens, kippen, koeien en geiten. De gevolgen voor de volksgezondheid, leefbaarheid en milieu zijn ernstig. De enorme veestapel heeft geleid tot een gigantisch mestoverschot en wijd verspreide mestfraude. Bodem, oppervlaktewater en lucht worden vervuild. Positief is dat er er geen uitbreiding meer van het aantal geiten mag plaats vinden. De provincie heeft ook ‘staldering’ ingevoerd in Midden en Oost-Brabant, wat de groei van dieraantallen binnen die regio’s beperkt. Alleen in West-Brabant is helaas nog geen staldering ingevoerd. Daar is dus nog groei mogelijk. De stand-still is een goed zaak, maar nu is er nog wel een vermindering van de aantallen dieren nodig om de problemen écht op te kunnen lossen.

Lees meer »